Etkileşim

 • Demo Image

Okulöncesi Öğrenme Ortamlarında Etkileşim

Okulöncesi dönemde çocukların akran, öğretmen ve aileleriyle kurdukları etkileşimler önemlidir. Öğretmen ve çocuklar arasında kurulacak olumlu bir etkileşim; oyuna dayalı, çocuğun haklarına saygılı, sıcak ve eğlencelidir. Bizler de öğrenme ortamlarındaki etkileşimlerin çocuğun bireysel gelişimini destekleyici nitelikte olmasına özen gösteririz.

 Öğrenme Ortamında Etkileşimi Arttıran Faktörler 

 1. Karşılıklı saygı duymamız.

 2. Güvenli ve özenli bir ortam hazırlamamız.

 3. Çocukları her gün sıcak bir şekilde karşılayıp uğurlamamız.

 4. Çocuklarla sık sık göz kontağı kurmamız.

 5. Kurallar ve rutinleri çocuklarla birlikte oluşturmamız.

 6. Olumlu bir dil kullanmamız.

 7. Mizah ve eğlenceye yer vermemiz.

 Olumlu etkileşimin gerçekleştiği öğrenme ortamlarında öğretmen olarak; 

 • Çocuklara bir birey olarak saygı duyarız.

 • Çocukları etkinliklere katılma, seçim yapma,  sorumluluk alma gibi hususlarda cesaretlendiririz.

 • Çocukların öğrenme sürecine katılımını en yüksek düzeye çıkarmak için ihtiyaç duyabilecekleri zengin öğrenme ortamlarını sağlarız.

 • Çocuklara yaptıklarına ve söylediklerine ilişkin yerinde ve zamanında dönütler veririz.

 • Çocukların çabalarını kabul ve takdir eder, kutlarız.

 • Çocukların olumlu davranışlarını ifade ederek pekiştiririz.

 • Çocukların aileleriyle iyi ilişkiler kurup onlarla  iletişimlerini sürdürürüz.

Etkileşimi Nasıl Destekleyebilirim?

Çocuklar arasındaki etkileşimin artması onlara sunulan fiziksel ortama ve zamana bağlı olarak değişebilmektedir.  Her gün bir arada olma şansı bulunan ve işbirliğine dayalı bir öğrenme ortamı içinde bulunan çocuklar birbirlerinden yardım almaya daha yatkındırlar. Oyun da çocuklar arasındaki etkileşimi arttırmada önem taşımaktadır. Bunun yanı sıra, öğretmenler olarak, çocuklar arasındaki etkileşimi destekleyecek kilit role sahibiz [1].

.

Çevre düzenleme

Öğretmenler olarak; 

 • Çocuklara yeterli alanı, gerekli materyalleri ve birlikte çalışabilecekleri zamanı sağlarız.

 • Öğrenme ortamlarını farklı çocuk grupları için farklı sosyal oyun alanları olacak şekilde planlarız.

 • Çocukların etkileşim göstereceği küçük grup etkinlikleriplanlarız.

Pozitif etkileşim

 Öğretmenler olarak öğrenme ortamlarındaki pozitif etkileşimi sağlamak üzere;

 1. Çocuklara bireysel farklılıklara saygı duymayı öğretir; cinsiyet, dil, kültür ve geleneklerin farklılığı üzerinde tartışırız.

 2. Çocukların arasındaki anlaşmazlık çözümlerine yardımcı olur, problem çözümü için onlara rehberlik ederiz.

 3. Yetişkinlerle ve çocuklarla iletişim halindeyken çocuklara model olacak sosyal davranışlarda bulunuruz (sıra beklemek, dinlemek, söz kesmemek, soru sormak, paylaşmak, özür ya da teşekkürünü belirtmek gibi).

 4. Günlük rutinler, etkinlikler ya da oyunlar sırasında çocukları birbirlerine yardım etme konusunda teşvik ederiz.

 5. Çocukların öğrendikleri bilgi ve becerileri birbirleriyle paylaşmaları konusunda onları cesaretlendiririz.

 6. Çocukları işbirliğine dayalı oyunlara teşvik ederiz.

 7. Çocukların kendiliğinden gelişen işbirliğine dayalı çalışmalarını takdir ederiz.

 8. Çocuklarla, birlikte geçirdikleri zamanlar konusunda sohbet ederiz.

Pedagojik Dokümantasyon Öğrenme Ortamlarında Etkileşimi Nasıl Destekler? 

Pedagojik dokümantasyon çocukların ve eğitimciler olarak bizlerin düşüncelerini yansıtan ve bunları görünür kılan bir yöntemdir. Bu yöntemi kullanarak çocuklar, aileler ve öğretmenlerin etkileşimlerinin; pedagojik dokümantasyon araçları ile sergilenmesini sağlarız.

Pedagojik dokümantasyon sürecinde; dokümantasyon araçları yardımı ile; çocuklar, aileler ve öğretmenler birbirleriyle daha çok etkileşime girer, sorular sorar, paylaşımlarda bulunur ve kendilerini ifade ederler. Panel, portfolyo, bülten, şövale gibi araçları kullanmamız etkileşim için rahat ve güvenli bir ortam yaratır. Bu anlamda pedagojik dokümantasyon sürecinde çocuklar;

 • Etkinliklere daha fazla katılma ve konuşma fırsatı bulur.

 • Daha çok diyaloga girer ve var olan diyaloglara katılır.

 • Daha çok soru sorarlar.

 • Küçük ve büyük grup etkinliklerinde düşüncelerini paylaşırken daha isteklidirler.

 • Arkadaşlarının ihtiyaç ve duygularının daha çok farkında olurlar.

Pedagojik dokümantasyon kullanımı, bizlere de; çocukları daha iyi anlama ve bu sayede;  çocukların ilgilerini ve ihtiyaçlarını uygun şekilde belirleme imkanı tanır.

Çocuk - Çocuk Etkileşimi

Öğretmen - Çocuk Etkileşimi

Öğretmen - Çocuk Etkileşimi

Öğretmen - Çocuk Etkileşimi