Değerlendirme

 • Demo Image

Pedagojik dokümantasyonu okul öncesi öğrenme ortamlarında bir değerlendirme aracı olarak kullanılabiliriz. Bu kapsamda; pedagojik dokümantasyon okul öncesi öğrenme ortamlarında gerçekleşen etkileşimlerin gözlemlenmesi ve ortaya konan ürünlerin kaydedilmesi, çözümlenmesi, yorumlanması ve öğrenme sürecine katılan paydaşlarla paylaşılması yoluyla;

 • çocukların gelişim ve öğrenme düzeylerini tespit etme,

 • öğrenmeyi ileri taşıma,

 • öğretimi planlama ve destekleme,

 • aileyi çocuğunun gelişim ve öğrenme düzeyi hakkında bilgilendirme

 gibi amaçlara ulaşmamızda bizlere destek olur[2].

Değerlendirmede kullanılan araçların farklı kullanım amaçları, şekilleri ve güçlü yönleri bulunmaktadır; farklı araçlarla derlenen bilgi bir araya getirildiğinde gelişim ve öğrenme bütünsel bir yaklaşımla ele alınır[1]. Dokümantasyon süreci sürekli bir şekilde farklı gelişim süreçlerini kapsayacak veriler sağlayarak bizlere biçimlendirici değerlendirme(formative assesment) yapma imkânı sağlar.

Gelişim ve öğrenmeyi görünür hale getiren pedagojik dokümantasyon uygulamaları ile, çocukların özdeğerlendirme yapmalarını destekleyici bir ortam oluştururuz. Çocuklara etkileşimlerini ve çalışmalarını yansıtan fotoğrafları ve ortaya koydukları ürünleri paylaşma ve tartışma fırsatı vererek kendi gelişim ve öğrenmelerini tekrar gözden geçirmelerini sağlama imkânı sunarız[2][3].

Pedagojik dokümantasyon zengin veri deposuyla bir arşiv görevi görebilmekte; gelişim ve öğrenmenin yanı sıra bizlerin ve programın da etkin bir şekilde değerlendirilmesine olanak sunmaktadır. Farklı araçlar kullanılarak elde edilen veriler bizlere kendi öğretim sürecimiz ve stratejilerimiz hakkında detaylı bilgi sunar ve özdeğerlendirme yapmamızı sağlar. Aynı zamanda, diğer öğretmenlerle eğitsel paylaşımlarda bulunmamıza olanak sağlayarak, bizlere birbirimizi değerlendirmemiz için gerekli ortamı oluşturur. Bu sayede dokümantasyon uygulamaları programın etkinliğinin de kanıta dayalı bir şekilde değerlendirilmesini sağlayarak, ileriki planlamalarımıza yön verir ve bizlere destek olur[4].

Okul öncesi dönemde, çocukların gelişim ve öğrenmesini etkili bir şekilde değerlendirmek için çocuğa farklı perspektiflerden bakmak, farklı bilgi kaynakları ve bilgi toplama yöntemleri kullanmak, onları farklı ortamlarda gözlemlemek ve birden fazla değerlendirme yöntemini birlikte kullanmak önemlidir[5].Pedagojik dokümantasyon, farklı dil araçları kullanarak gelişim ve öğrenmenin farklı perspektiflerden değerlendirilmesini sağlamaktadır. Bu süreçte çocuk, bizler ve aile değerlendirme için gerekli veriyi sunabiliriz. Bu verileri; 

 • sistematik gözlem,

 • öğrenme ortamında gerçekleşen diyaloglar,

 • ortaya konan ürünler,

 • anne/baba ve diğer yetişkinlerden bilgi derlenmesi ile elde edebiliriz. 

Veriler kayıt altına alınırken;

 • Kısa notlar, anekdotlar, betimsel kayıtlar,

 • işitsel ve görsel kayıtlar (ses, resim, video),

 • taslak, şekil ve grafikler,

 • davranış sıklık sayımları,kontrol listeleri,derecelendirme ölçekleri, rubrikler (dereceli puanlama anahtarları),

 • portfolyo

gibi farklı araçlar kullanabiliriz [5].

Derecelendirme Ölçeği

Anekdot Kaydı